Zápis 2024/2025

Blíží se další školní rok

A je zapotřebí se přihlásit

Stojíte před důležitým rozhodnutím...

Nenechte si ujít možnost zapsat vaše dítě do školky, která klade důraz na vytváření pevných základů pro celoživotní vzdělávání a rozvoj.
Neváhejte a přihlaste své dítě do naší mateřské školy - společně položíme pevný základ pro budoucnost vašeho dítěte.

INFORMACE K ZÁPISU 2024/2025

 • Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území obce Babice a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území obce Babice.

 • Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2021. V případě dostatku míst v mateřské škole budou přijímány i děti mladší.

 • Podrobné informace k ELEKTRONICKÉMU PŘEDZÁPISU naleznete zde:

  Elektronický předzápis do MŠ 2024

  Elektronický předzápis Vám zjednoduší zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.
  Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do mateřské školy.

 • Žádost o přijetí, evidenční list a dotazník dítěte řádně vyplníte a vytisknete v rámci elektronického předzápisu.

VLASTNÍ ZÁPIS – SBĚR ŽÁDOSTÍ

o přijetí do mateřské školy a dalších požadovaných dokumentů bude probíhat

6. května 2024

mezi

9:30 – 12:30

ZPŮSOB podání Žádosti
 • Do datové schránky mateřské školy: ID 6a9qjkn. Ředitelka MŠ 7. května 2024 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje registrační číslo.

 • Osobně ve stanoveném termínu 6. května v rozmezí 9:30 – 12:30. Jeden zákonný zástupce se dostaví v čase, který si předobjednal v rámci elektronického předzápisu.

POTŘEBNÉ DOKLADY
přinést do mateřské školy k zápisu 6. května 2024
 • Řádně vyplněná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ, 2. strana!)

 • Řádně vyplněný Evidenční list

 • Řádně vyplněný Dotazník o dítěti

 • Občanský průkaz zákonného zástupce

 • Rodný list dítěte (k nahlédnutí a ověření správnosti údajů)

 • CIZINCI – povolení k trvalému pobytu

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání dle §34b Školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň se Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, tedy do 31.května 2024.

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Bude provedeno vyvěšením seznamu s registračními čísly na budově mateřské školy 21. května 2024.

TERMÍN VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ o přijetí/nepřijetí

22. května, 9:00-11:30 v kanceláři mateřské školy.

průběh zápisu
 1. Doma si vytiskněte z webových stránek MŠ (www.msbabice.cz) ve složce ZÁPIS tyto dokumenty:

 2. Navštívíte dětského lékaře – na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nutné jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a o jeho řádném očkování (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou!!!).

 3. V den zápisu (6.5. 2024) odevzdáte vyplněné formuláře a předložíte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (kancelář MŠ).

 4. Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, ale je žádoucí.

 5. Obdržíte registrační číslo Vaší žádosti, seznámíte se s kritérii pro přijetí dítěte pro školní rok 2024/2025, budete informováni o možnosti nahlížet do spisu.

 6. Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle počtu uchazečů a na základě stanovených kritérií v souladu s volnou kapacitou mateřské školy.

 7. Zákonný zástupce si v kanceláři MŠ vyzvedne ve stanoveném termínu (22.5.2024, 9:00 – 11:30) Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Pokud tak neučiní osobně, budou Rozhodnutí o nepřijetí odeslána doporučeně poštou.

 8. Preferujeme osobní jednání. Děkujeme.

 9. Zveřejnění registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude dne 21. května 2024 na budově školy.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (dítě starší 5 let)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které dosáhnou k 31. 8. 2024 věku pěti let).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřské škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.

Pro děti, které dosáhnou 31. srpna 2024 věku pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2024 povinné. Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 souvislé hodiny denně.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol).

Mgr. Lenka Sedláková, ředitelka školy
Babice, 7. března 2024

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Mateřská škola Dráček Babice, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Lenkou Sedlákovou, stanovila pro školní rok 2024/25 následující kritéria, podle kterých bude postupovat při posuzování Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet Žádostí o přijetí v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 2 let do začátku povinné školní docházky. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Děti budou přijímány v následujícím pořadí dle součtu přidělených bodů (trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce 10 bodů, dítě plnící povinnou předškolní docházku 5 bodů, dítě mladší 5 let 3 body, dítě mladší 4 let 2 body, dítě mladší 3 let 1 bod):

 1. Děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, tedy děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (k 31. 8. 2024 dovrší 5 let věku), a děti s odkladem povinné školní docházky, s trvalým pobytem v obci Babice.

 2. Děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně věku 3 roky s trvalým pobytem v obci Babice.

 3. Děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, bez trvalého pobytu v obci Babice.

 4. Děti, které k 31.8. 2024 dosáhnou nejméně věku 3 roky, bez trvalého pobytu v obci Babice.

 5. K docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy, poté s bydlištěm v okolních obcích.

Každá žádost je posuzována individuálně.

Mgr. Lenka Sedláková, ředitelka školy
Babice, 7. března 2024
Projednáno se zřizovatelem dne 11. března 2024

Co byste měli vědět, než se rozhodnete dát Vaše dítě do mateřské školy,
aneb jaké dovednosti by Vaše dítě mělo zvládat, než do školky nastoupí?

Vstup do mateřské školy je pro dítě, ale zejména i pro maminku, velmi důležitým životním mezníkem a je potřeba tento důležitý krok nepodcenit a dobře se na něj připravit. Je známo, že dítě je na maminku napojeno citově do 12 let věku, z toho 8 let vysoce a do 5 let úplně. Do doby, kdy dítě poprvé nastupuje do MŠ (období 3 let) je vázáno pouze na vůni své maminky a její náruč, ve které dítě nachází nepřeberné množství citu, mazlení a pocit bezpečí. V celém životě dítěte a zejména v tomto období je maminka nenahraditelná. Jedna z nejdůležitějších rolí maminky je vést dítě k samostatnosti.

Předškolní věk je nejdůležitějším obdobím v životě člověka. To, co se dítě v tomto období naučí, si ponese po celý svůj život. Jsou to nejen dovednosti, ale také se formují charakterové vlastnosti a získávají morální hodnoty. Proto je potřeba mít tuto skutečnost na paměti a vždy jednat v tom nejlepším zájmu dítěte.

Role paní učitelky v mateřské škole je proto velmi zásadní. Kromě maminky, tatínka a ostatních členů rodiny hraje paní učitelka velkou roli v životě každého dítěte. Nelze však od ní očekávat, že v počtu 24 dětí může každé dítě učit dovednostem, které by mělo především získávat v rodině. Role paní učitelky je být průvodcem, pomáhá upevňovat a procvičovat získané dovednosti a je vzorem pro prohlubování sociálních dovedností a komunikace.

Je potřeba mít na paměti, že mateřské škola nenahrazuje rodinné prostředí. Dítě by mělo ve školce pobývat jen po nezbytně nutnou dobu.

Zde Vám uvádíme 8 základních dovedností nezbytných pro vstup Vašeho dítěte do MŠ:

 1. OBLÉKÁNÍ – u oblékání se děti učí uvažovat logicky a algoritmicky, protože má jít o činnosti v ustáleném pořadí (nejdříve spodní prádlo, pak ponožky, tričko... vždy ve stejném pořadí). Pokud děti takto naučíte tuto činnost ustáleným způsobem, vyhnete se většině problémů s gramatikou, čtením, počty....

 2. UMĚT SE SAMOSTATNĚ NAJÍST – touto činností se rozvíjí jeho vizuomotorická koordinace a také se zároveň dítě učí, co je to být sytý. Dítě si navíc začne trénovat schopnosti uvědomovat si své tělo, protože si na pusinku nevidí. Častým krmením dítěte mají děti vztek a mohou mít problémy se stravováním.

 3. OBOUVÁNÍ – je to velmi důležitá činnost, kde se dítě učí pravolevou orientaci. Obouváním se děti učí, že nohy ani boty nejsou stejné, a že pravá bota patří na pravou nohu a levá na levou.

 4. SMRKÁNÍ – učí děti dýchat do nosu a tím pádem i dýchat nosem. Dýchání nosem je velmi důležité. V nose jsou zázračné filtry, které nepustí od plic většinou nečistoty na rozdíl od úst. Pokud se dítě do pěti let nenaučí automaticky dýchat nosem, může mít až v 80 % v dospělosti potíže se štítnou žlázou, anebo v dětském věku potíže s nosní mandlí.

 5. HYGIENA PO TOALETĚ – patrně nejcitlivější dovednost. Je důležité vědět, že je potřeba být při očistě malých dětí velmi citliví. V tomto období se dětem nejvíce rozvíjí sexualita, kdy ještě nemají erotické potřeby, navíc se za svou nahotu ještě nestydí. Je to velice intimní zásah. Necitlivým očišťováním můžete narušit dítěti jeho intimitu a tím celou sexualitu. U dětí platí pravidlo 3 značek: z mateřské školy má dítě přijít se skvrnami po obědě, s koleny od hlíny a s „razítkem“ na prádle. Je to informace o tom, že se samo najedlo, tvořilo něco venku a samo si utřelo zadek.

 6. PROCES CITOVÉ AUTONOMIE – jedná se o takový stav vědomí, kdy dítě nemá souvislou paniku z toho, že když máma odejde ze šatny MŠ, že už ji nikdy neuvidí. Proto je potřeba ještě před nástupem do MŠ dítě „otužovat“ a to tak, aby s dítětem např. zůstal táta na chvíli doma sám, nebo přespalo u babičky, tety, kamarádky, aniž byste si před spaním telefonovali. Dobře citově nasycené děti s tím mají jen malý problém, protože je dostatečná jejich vnitřní jistota. Pozor – děti do dvou let neznají pojem návratu.

 7. PROCES ZVLÁDNUTÍ DĚTSKÉHO VZDORU – jedná se o osvojení zkušenosti, co to je nedostat něco teď a také, co je nedostat něco nikdy. V mateřské škole si děti pouze osvojují, že něco nedostanou tady.

 8. TŘI POVINNOSTI – dítě by si do tří let mělo osvojit alespoň tři povinnosti. Povinnost ale není např. si po sobě uklízet hračky, toto je automatická věc. Povinnosti, které máme na mysli, jsou činnosti, které dítě dělá pro ostatní, např. prostírá stůl, krájí zeleninu, třídí odpad.

Zdroj: Jiří Halda, Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat
Tiskárna Didot, 2020, ISBN 9788027087730

DOTAZNÍK PRO RODIČE PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 • Na výše uvedených odkazech naleznete výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy pro školní rok 2024/2025.