Pro rodiče

Vážení rodiče,

vítejte na stránce, která je určená pro vás - pro rodiče, kde naleznete všechny důležité informace týkající se provozu naší mateřské školy.

INFORMACE O PLATBÁCH MŠ – školní rok 2023/2024

Číslo účtu
107–8331620227/0100
Variabilní symbol:
každé dítě má přidělen vlastní v.s.
Zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení dítěte

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce (tj. např. za září 2023 do 15.9. 2023).

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

Číslo účtu
107–8377910297/0100
Variabilní symbol:
každé dítě má přidělen vlastní v.s.
Zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení dítěte

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce.

Měsíční paušál (záloha) ve výši 900,- Kč měsíčně pro dítě s celodenní docházkou. Vyúčtování je prováděno 2x ročně, v pololetí a na konci školního roku.

Číslo účtu
115–9780620227/0100
Variabilní symbol:
každé dítě má přidělen vlastní v.s.
Zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení dítěte

* Částka je splatná jednorázově k datu 30.9. každého školního roku; ve druhém pololetí je dle potřeby vybírána dodatečná částka v případě, že částka 1.000,- Kč na celý školní rok nestačí. Účast na nadstandartních akcích je dobrovolná na základě písemného souhlasu rodiče s každou jednotlivou akcí. Pokud se dítě nezúčastní akce, má běžnou vzdělávací činnost ve třídě. Vyúčtování kulturních akcí je na konci školního roku.

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Přezůvky s pevnou patou, které si dítě dokáže samo obout

  NE tenisky, NE pantofle ani crocsy

 • Pohodlné oblečení do třídy
  • tričko, tepláky, legíny, šortky

  • pokud možno co nejjednodušší zapínání

 • Náhradní oblečení (pro případ nehody)
  • Tričko, tepláky, spodní prádlo, ponožky

 • Pohodlné oblečení na zahradu a do lesa (dle počasí)
  • Kraťasy

  • Tepláky, šusťákové kalhoty (v pase do gumy)
   (Platí i pro holčičky – sukně a šaty jsou vhodné pouze do vnitřních prostor školy)

  • Vhodná pokrývka hlavy

  • Mikina nebo svetr

  • Bunda (v zimě kombinéza, čepice, šála, rukavice)

   Poznámka: Prosíme, počítejte s tím, že si děti mohou oblečení umazat.

 • Pyžamo
 • Holínky
 • Pláštěnku

Ukažte, dětem, co jim s sebou do školky dáváte, aby si své věci poznaly.

Všechny věci čitelně podepište.

Děkujeme za spolupráci!

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24

1.9.2023Začátek nového školního roku
4.9.2023Slavnostní zahájení nového školního roku
září 2023Informační schůzky v obou třídách MŠ
28. 9. 2023STÁTNÍ SVÁTEK – Den české státnosti – MŠ UZAVŘENA
26. a 27.10.2023Podzimní prázdniny (provoz dle průzkumu docházky)
28.10.2023STÁTNÍ SVÁTEK – Den vzniku Československa – MŠ UZAVŘENA
17.11.2023STÁTNÍ SVÁTEK – Den boje za svobodu a demokracii – MŠ UZAVŘENA
26.11.20231. adventní neděle, zpívání a slavnostní rozsvěcení vánočního stromu (společně se ZŠ)
27.12.2023 - 2.1.2024Vánoční prázdniny – provoz MŠ přerušen
19.2. - 25.2.2024Jarní prázdniny Praha-východ (provoz dle průzkumu docházky)
28.3.2024Velikonoční prázdniny (provoz dle průzkumu docházky)
29.3.2024STÁTNÍ SVÁTEK – Velký pátek – MŠ UZAVŘENA
1.4.2024STÁTNÍ SVÁTEK – Velikonoční pondělí – MŠ UZAVŘENA
1.5.2024STÁTNÍ SVÁTEK – Svátek práce – MŠ UZAVŘENA
8.5.2024STÁTNÍ SVÁTEK – Den vítězství – MŠ UZAVŘENA
19.6.2024Zahradní slavnost
5.7.2024STÁTNÍ SVÁTEK – Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje – MŠ UZAVŘENA
6.7.2024STÁTNÍ SVÁTEK – Den upálení Mistra Jana Husa – MŠ UZAVŘENA
1. - 12.7.2024Provoz MŠ o hlavních prázdninách
15.7. - 30.8.2024MŠ UZAVŘENA

REŽIM DNE

Režim dne je přizpůsoben věku dětí, potřebám biologickým, hygienickým a psychologickým. To znamená, že je dětem dán dostatečný prostor pro hru, pohyb, řízenou činnost a odpočinek.

Rozvrh základních režimových činností je dostatečně flexibilní, je možné ho přizpůsobitnečekaným a neplánovaným událostem a individuálním potřebám dětí.

7:00 - 8:05scházení se dětí ve třídě, spontánní hra a činnost dle výběru a zájmu dětí, individuální práce s jednotlivci i se skupinou
8:15MŠ se uzamyká; pozdější příchod je možný ve výjimečných případech a po předchozí dohodě
8:15 - 8:45komunikační kruh na různá témata, pohybové a relaxační činnosti
8:45 - 9:15hygiena, příprava na dopolední svačinku, svačinka
9:15 - 9:45řízená činnost – podporující slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, výtvarná, hudební, prožitkové učení
9:45 - 11:45příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:45 - 12:15hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 - 12:30odchod dětí po obědě, hygiena a příprava dětí k relaxaci a odpočinku
12:30 - 14:30odpočinek na lůžku dle potřeby dětí, klidové činnosti, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
12:30 - 14:30předškolní děti a děti s odkladem školní docházky – relaxace na lůžku dle potřeby dětí, klidové činnosti, stimulační program pro předškoláky MAXÍK a jiná činnost zaměřená na předškolní přípravu
14:30 - 15:00hygiena, příprava k odpolední svačince, svačinka
15:00 - 16:00hry a činnosti dle třídních programů (řízené i spontánní), prožitkové učení, zájmové aktivity, pohybové činnosti, v příznivém počasí pobyt venku, rozcházení dětí
16:00 - 17:00spojení tříd – pohybové činnosti, v příznivém počasí pobyt venku, spontánní činnosti dle výběru a zájmu dětí, rozcházení dětí; v uvolněné třídě zájmové aktivity

Tento režim dne je platný a nabývá účinnosti od 1. září 2023

Deset rad pro rodiče, které mohou usnadnit vstup dítěte do mateřské školy

 1. Mluvte s dítětem o tom, jaké to v MŠ je, co všechno bude dělat, že ho čeká spousta zážitků. Seznamte se s paní učitelkou.

 2. Na chvíle odloučení zvykejte dítě již v domácím prostředí. Potřebuje si vyzkoušet, že i když jej opouštíte, vždycky se vrátíte.

 3. Aby dítě chodilo do školky rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu MŠ prosím nevyhrožujte, vyhněte se výhrůžkám typu: „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne...“ Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky a ujistěte ho, že to zvládne; zvýšíte tak jeho sebevědomí.

 4. Veďte Vaše dítě k samostatnosti. Pomůžete mu zbavit se nejistoty a ono se pak bude cítit dobře. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, v oblékání a během jídla. Současně ho ujistěte, že mu paní učitelka vždy ráda se vším pomůže.

 5. První dva týdny v září je možný adaptační režim pro nové děti. Nabízíme možnost vyzvedávat si své děti po dopolední svačině, tzn. v 10:00. Po domluvě s třídními učitelkami je možné docházku postupně prodlužovat až do požadované výše.

 6. Ranní loučení neprodlužujte. Pokud bude Vaše dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Nemějte strach, paní učitelka ho brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

 7. Můžete dát dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem. (např.oblíbenou plyšovou hračku, látkový kapesníček, který voní „maminkou“...)

 8. Plňte své sliby! Když řeknete, že přijdete po obědě, opravdu po obědě přijďte. Dítě je jinak nešťastné, ztrácí pocit bezpečí a důvěru a školku může vnímat negativně.

 9. Odměny za pobyt v MŠ způsobí, že dítě nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem.

 10. Zamyslete se nad tím, jak nastávající situaci prožíváte Vy. Děti dokáží velmi citlivě poznat projevy obavy a strachu rodičů a silně emočně reagují.

Informace o povinném předškolním vzdělávání, docházce

 • Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou pěti let, je od září 2024 předškolní vzdělávání povinné

 • Od roku 2017 je povinné předškolní vzdělávání pro předškoláky a pro děti s odkladem povinné školní docházky

 • Povinná předškolní docházka pro mateřskou školu Dráček Babice, p.o. je od 8:15 do 12:15

 • V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné dítě omluvit písemně prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ

 • Zahájení školního roku 2024/2025 připadá na pondělí 2. září 2024

 • Povinnost školního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin

  29. a 30.10.2024Podzimní prázdniny
  23.12.2024 – 3.1.2025Vánoční prázdniny
  24.2. – 2.3.2025Jarní prázdniny
  17. 4. 2025Velikonoční prázdniny
  1.7. - 31.8.2025Hlavní prázdniny
  1.9.2025Začátek školního roku 2025/2026
 • Dítě, které plní povinnou školní docházku, může i tyto dny navštěvovat mateřskou školu, pokud mateřská škola nebude z organizačních a provozních důvodů uzavřena

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit a odůvodnit neúčast svého dítěte na předškolním vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen sdělit důvody nepřítomnosti dítěte do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte (prostřednictvím aplikace NAŠE MŠ, telefonicky, SMS, osobně, písemně).

Omluvení nepřítomnosti dítěte:

 • V aplikace NAŠE MŠ je rodič povinen zaznamenat každou nepřítomnost předškolního dítěte v MŠ

 • Učitel dbá, aby dítě mělo každou nepřítomnost řádně doloženou

 • Potvrzení školního lékaře vyžaduje MŠ pouze v odůvodněných případech

 • V případě dlouhodobé či neomluvené absence třídní učitel neprodleně informuje ředitelku školy